4. การพัฒนาระบบ (System construction)

4.1 จัดทำคู่มือ (Documentation)

4.2ฝึกอบรม (Training)